Szanując prywatność osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe, przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności iDentical Sp. z o.o. Dzięki niej w łatwy i przystępny sposób dowiesz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

I. KIM JESTEŚMY?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietna 2016 r. (RODO) Administratorami Twoich danych osobowych są iDentical Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 5, 81-807 Sopot (iDentical) oraz United Clinics Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa (UTD) (dalej razem jako Współadministratorzy lub Administrator).

Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 2 zd. 2 RODO informują, że iDentical odpowiada za realizację praw gwarantowanych Tobie przez RODO, a także za spełnienie względem Ciebie obowiązku informacyjnego. Współadministratorzy postanowili ustanowić punkt kontaktowy z siedzibą w Warszawie (00-839 Warszawa), przy ul. Towarowej 28, z którym można skontaktować się pisemnie na wskazany adres oraz drogą e-mail pod adresem iod@utdclinics.com we wszelkich sprawach dotyczących współadministrowanych danych osobowych.

W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych osobowych może być wyłącznie iDentical Sp. z o.o. Wtedy dla oznaczenia administratora będziemy posługiwać się określeniem: iDentical.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail iod.identical@utdclinics.com.

II. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W zależności od tego, jaki stosunek łączy Cię z nami, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat z podziałem na zależności pomiędzy Tobą, a nami.

1. JEŚLI JESTEŚ NASZYM PACJENTEM

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów przetwarzania:

2. JEŚLI JESTEŚ W TRAKCIE PROCESU REKRUTACYJNEGO

Jeśli kandydujesz na pracownika bądź współpracownika iDentical, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w celu jego przeprowadzenia. Dane te obejmują Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Przetwarzamy je z uwagi na ich niezbędność do zawarcia z Tobą umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie tych danych jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego.

Pozostałe dane osobowe, które przekazujesz nam w CV lub liście motywacyjnym, takie jak informacje o Twoich umiejętnościach lingwistycznych czy zainteresowaniach, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne. W związku z tym, prosimy o dodanie w przesłanych nam dokumentach rekrutacyjnych (CV, e-mailu zawierającym CV lub w inny sposób) następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez iDentical Sp. z o.o. oraz United Clinics Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie/zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji przez iDentical. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz abyśmy brali Twoja kandydaturę pod uwagę również w przypadku innych procesów rekrutacyjnych dodaj dodatkowe zdanie: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie również w celach przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

3. JEŚLI JESTEŚ NASZYM PRACOWNIKIEM LUB WSPÓŁPRACOWNIKIEM

Jeśli jesteś pracownikiem iDentical lub jesteś stroną umowy współpracy lub podobnego stosunku cywilnoprawnego, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zawartej umowie o pracę oraz innych dokumentach podpisanych w trakcie trwania Twojego zatrudnienia lub w zakresie niezbędnym do wykonywania zawartej z Tobą cywilnoprawnej umowy o oraz do realizacji pozostałych, wymienionych niżej celów przetwarzania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ponieważ brak ich podania uniemożliwia zawarcie z Tobą przedmiotowych umów.

4. JEŚLI POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE OD OSÓB LUB PODMIOTÓW TRZECICH

5. JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ Z NAMI KORESPONDENCJĘ

Jeśli jesteś osobą, z którą iDentical kontaktuje się w celu biznesowym lub jeśli jesteś osobą, która kontaktuje się z iDentical w celu pozyskania lub przedstawienia mu oferty współpracy lub w jakimkolwiek innym celu biznesowym, to iDentical przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia służbowej korespondencji, w zakresie tożsamym z treścią tej korespondencji, obejmującym w szczególności imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu (jeśli został podany) oraz stanowisko służbowe (art. 6 ust 1 lit. lit. f RODO). Przetwarzanie odbywać się będzie przez czas trwania korespondencji – do momentu osiągnięcia jej celu – oraz po jej zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia, które mogą z niej wynikać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia korespondencji.

6. JEŚLI JESTEŚ PRACOWNIKIEM LUB WSPÓŁPRACOWNIKIEM NASZEGO KONTRAHENTA

Jeśli jesteś osobą, reprezentującą partnera biznesowego Administratora w kontaktach z Administratorem lub przy podpisaniu umowy z Administratorem, bądź jeśli jesteś osobą wskazaną przez partnera biznesowego w treści zawartej umowy do kontaktu, to Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej z partnerem biznesowym umowy. Zakres przetwarzanych danych nie wykracza poza te podane w umowie lub służbowej korespondencji i obejmuje w szczególności imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu (jeśli został podany) oraz stanowisko służbowe (art. art. 6 ust 1 lit. B RODO). Przetwarzanie odbywać się będzie przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia, które mogą z niej wynikać.

7. JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM STRONY WWW LUB PROFILI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Korzystając z profili na portalach społecznościowych iDentical, dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi, które odpowiadają zgodom przez Ciebie wyrażonym administratorom serwisów społecznościowych i poziomom uzupełniania i upublicznienia Twoich profili, takimi jak Twoje imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, numer ID, adres e-mail i inne, poprzez wchodzenie w interakcje z naszymi profilami i publikowanymi przez nas treściami. Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem naszych stron www, to pliki cookies zamieszczane są automatycznie na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz przy przeglądaniu stron. Są one bezpieczne dla Twojego urządzenia, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na Twoje urządzenie niechcianego/złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron iDentical w serwisach społecznościowych oraz plików cookies, znajdziesz na naszej stronie www w Polityce cookies.

Na naszej stronie internetowej masz również możliwość zadać nam pytanie lub zgłosić rezerwację terminu usługi. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rejestrację usługi w naszym gabinecie, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. TWOJE PRAWA

Zgodnie z przepisami RODO gwarantujemy Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przy czym ta czynność nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych. Wtedy, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych, co do których złożyłeś sprzeciw, chyba że wykażemy, że mamy ważny, prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zgodnie z prawem uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeśli mamy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami.

Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw możesz złożyć pisząc na adres e-mail iod.identical@utdclinics.com.

We wniosku powinny znaleźć się dane, które pozwolą nam jednoznacznie Ciebie zidentyfikować – co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL. Powinieneś również jednoznacznie określić, z którego prawa chcesz skorzystać. Twoje żądanie postaramy zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego poprawnego złożenia (wraz z danymi identyfikacyjnymi).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531-03-00.

IV. CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH I ICH UDOSTĘPNIANIE

Charakter przetwarzania danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania. Możemy je również udostępnić naszym partnerom, którym zlecamy wykonanie czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, np. protetykom.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi związanej z prowadzoną przez nas działalnością, np. dostawcom systemów do prowadzenia dokumentacji medycznej, podmiotom realizującym na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, prawne itp.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również:

V. PROFILOWANIE ORAZ TRANSFER DANYCH

Twoje dane osobowe nie będą przez nas poddawane profilowaniu oraz nie będą przez nas wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.